ZAŁOŻENIA KONKURSU SUPER KLASA

                                                                   2018/2019

  1. Konkurs dotyczy klas 1-8 szkoły podstawowej i 3 gimnazjum.
  2. Konkurs trwa od września 2018 r.  do kwietnia 2019 r.
  3. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w czerwcu 2019 r. podczas apelu podsumowującego konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2018/19.
  4. Bieżące wyniki będą podawane co 2-3 miesiące, w pokoju nauczycielskim i na tablicy ogłoszeń.
  5. W realizację zadań zaangażowana jest cała klasa wraz z wychowawcą
  6. Nagrodą za I miejsce jest puchar (przechodni) oraz nagroda pieniężna. Miejsca  II i III nagrodzone zostaną dyplomami.

                                                                            CELE KONKURSU

Celem tego konkursu jest wprowadzenie w szkole zdrowej rywalizacji oraz dyscypliny, która ma zachęcić uczniów do starania się głównie o:

-          aktywny udział w życiu szkoły i promowanie pozytywnych postaw,

-          kształtowanie poczucia wspólnoty szkolnej, tworzenie atmosfery wspólnej pracy i zabawy, rozwijanie osobowości, talentów i zainteresowań uczniów,

-          budowanie poczucia odpowiedzialności jednostkowej i grupowej,

-          podnoszenie jakości pracy szkoły.

-          Wzbogacenie i urozmaicenie życia szkoły

-          Integrowanie zespołów klasowych

-          Uczenie wrażliwości na potrzeby innych,  kształtowanie odruchu pomocy i wsparcia dla potrzebujących

                                                                         ZADANIA DO REALZACJI

Wrzesień: „Nasze wspomnienia z wakacji" - wykonanie plakatu
Termin realizacji: 28.09.2018 r.

PaździernikPaździernik - miiesiącem dobroci dla zwierząt (zbiórka karmy dla zwierząt z gryfińskiego kojca).
Termin realizacji: 26.10.2018 r.

Listopad: Polska - moja Ojczyzna - 100 rocznica Odzyskania Niepodległości. Wykonanie folderu, ulotki, broszury, (najważniejsze informacje: granice, walory przyrodnicze historia itp.). Format A4.
Termin realizacji: 30.11.2018 r.

Grudzień: Mikołajki w naszej klasie - każda klasa ubiera się na czerwono, przynosi czapki Mikołaja.
Termin realizacji: 06.12.2018 r.
Święta Bożego Narodzenia w naszej klasie - świąteczna dekoracja klasy.
Termin realizacji: 21.12.2018 r.

Styczeń: Bezpieczne ferie - wykonania plakatu przedstawiającego zasady bezpiecznego zachwania podczas ferii zimowych.
Termin realizacji: 25.01.2019 r.

Marzec: Powitanie wiosny - wiosenny wystrój klas.
Czytanie jest super - plaat promujący czytanie.
Termin realizacji: 29.03.2019 r.

Kwiecień Drugie życie odpadów - wykonanie pracy plastycznej, przstrzennej z wykorzystaniem odpadów.
Termin realizacji: 10.05.2019 r. 

 

Niewykonanie zadania na bieżący miesiąc równoznaczne jest z uzyskaniem 0 pkt. Prace po terminie nie będą przyjmowane.

 

Oprócz zadań oceniane będą:

  1. ZACHOWANIE

Ocena wzorowa: 3 p. każdy uczeń

Ocena bardzo dobra: 2 p. każdy uczeń

Ocena dobra: 1 p. każdy uczeń

  1. FREKWENCJA

75 % - 80 % - 5 p.

85 %- 90 % - 10 p.

91 %- 95% - 20 p.

96% i więcej – 30 p.

  1. CZYTELNICTWO
  2. WOLONTARIAT ( 5 pkt. Za każdego wolontariusza w klasie)
JSN Decor template designed by JoomlaShine.com